[stt/39/40 VS] [hd/32/40 TM]
Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)

[Đại Đường Minh Nguyệt - Weaving A Tale Of Love (2021)]

[stt/Full 40 VS+TM] [hd/2021]
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)

[Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế - A Girl Like Me (2021)]

[stt/20/32 VS] [hd/12/32 TM]
Ở Rể - My Heroic Husband (2021)

[Ở Rể - My Heroic Husband (2021)]

[stt/06/24 VS] [hd/2021]
Thiên Nhai Khách - Thiên Nhai Khách (2021)

[Thiên Nhai Khách - Thiên Nhai Khách (2021)]

[stt/14/24 VS] [hd/10/24 TM]
Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)

[Linh Lung Lang Tâm - Ling Long Lang Xin (2021)]

[stt/Full 34 VS] [hd/2020]
Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)

[Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Novaland The Castle In The Sky 2 (2020)]

[stt/86 Phút VS] [hd/2021]
Tế Công Hàng Long La Hán - Down The Dragon (2021)

[Tế Công Hàng Long La Hán - Down The Dragon (2021)]

[stt/86 Phút] [hd/2021]
Thị Trấn Kỳ Lân - Magic Town (2021)

[Thị Trấn Kỳ Lân - Magic Town (2021)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2021]
Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)

[Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)]

[stt/36/45 VS] [hd/18/15 TM]
Linh Lung - The Blessed Girl (2021)

[Linh Lung - The Blessed Girl (2021)]

[stt/63/68 VS] [hd/51/68 TM]
Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)

[Nghiệp Đế Vương - Thượng Dương Phú (2021)]

[stt/Full 20 VS] [hd/18/20 TM]
Công Chúa Khó Gần - No Touch Princess (2020)

[Công Chúa Khó Gần - No Touch Princess (2020)]

[stt/15/16 VS] [hd/2020]
Ám Hành Ngự Sử - Thanh Tra Hoàng Gia Bí Mật (2020)

[Ám Hành Ngự Sử - Thanh Tra Hoàng Gia Bí Mật (2020)]

[stt/Full 40 LT] [hd/2009]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heaven Sword And The Dragon Saber (2009)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heaven Sword And The Dragon Saber (2009)]

[stt/Full 66 TM] [hd/2017]
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên - As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2017)

[Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên - As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2017)]

[stt/Full 50 LT] [hd/2017]
Thâm Cung Truyện - Love In The Imperial Palace (2017)

[Thâm Cung Truyện - Love In The Imperial Palace (2017)]

[stt/Full 52 VS] [hd/2018]
Liệt Hỏa Như Ca - Liehuo Ruge (2018)

[Liệt Hỏa Như Ca - Liehuo Ruge (2018)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)

[Bí Mật Võ Lâm - Mỹ Nhân Đồ Giám (2020)]

[stt/Full 41 VS] [hd/2019]
Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)

[Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)]

[stt/Full 96 LT] [hd/2014]
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China (2014)

[Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China (2014)]

[stt/Full 76 LT] [hd/2013]
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace (2013)

[Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace (2013)]

[stt/Full 87 LT] [hd/2018]
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi Royal Love In The Palace (2018)

[Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi Royal Love In The Palace (2018)]

[stt/Full 60 TM] [hd/2011]
Tùy Đường Anh Hùng 1 - Heroes Of Sui And Tang 1 (2011)

[Tùy Đường Anh Hùng 1 - Heroes Of Sui And Tang 1 (2011)]

[stt/Full 62 LT] [hd/2016]
Tùy Đường Anh Hùng 5 - Heroes Of Sui And Tang 5 (2016)

[Tùy Đường Anh Hùng 5 - Heroes Of Sui And Tang 5 (2016)]

[stt/Full 63 VS] [hd/2015]
Tùy Đường Anh Hùng 4 - Heroes Of Sui And Tang 4 (2015)

[Tùy Đường Anh Hùng 4 - Heroes Of Sui And Tang 4 (2015)]

[stt/Full 53 LT] [hd/2013]
Tùy Đường Anh Hùng 2 - Heroes Of Sui And Tang 2 (2013)

[Tùy Đường Anh Hùng 2 - Heroes Of Sui And Tang 2 (2013)]

[stt/Full 77 TM] [hd/2014]
Tùy Đường Anh Hùng 3 - Heroes Of Sui And Tang (2014)

[Tùy Đường Anh Hùng 3 - Heroes Of Sui And Tang (2014)]

[stt/Full 35 VS+TM] [hd/2020]
Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)

[Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)]

[stt/Full 40 LT] [hd/2004]
Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Proud Twins (2004)

[Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Proud Twins (2004)]

[stt/Full 48 TM] [hd/2018]
Dạ Thiên Tử - The Dark Lord (2018)

[Dạ Thiên Tử - The Dark Lord (2018)]

[stt/Full 78 VS] [hd/67/78 TM]
Đại Tần Đế Quốc 4 - Qin Dynasty Epic 4 (2020)

[Đại Tần Đế Quốc 4 - Qin Dynasty Epic 4 (2020)]

[stt/Full 43 VS+TM] [hd/2020]
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)

[Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)]

[stt/Full 51 VS+TM] [hd/2020]
Hữu Phỉ - Legend Of Fei (2020)

[Hữu Phỉ - Legend Of Fei (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2019]
Thiên Kim Háo Sắc - Lascivious Lady (2019)

[Thiên Kim Háo Sắc - Lascivious Lady (2019)]

[stt/Full 27 VS+TM] [hd/2020]
Thiên Kim Háo Sắc 2 - Unique Lady 2 (2020)

[Thiên Kim Háo Sắc 2 - Unique Lady 2 (2020)]

[stt/Full 55 TM] [hd/2017]
Đại Thoại Tây Du - Yêu Người Một Vạn Năm (2017)

[Đại Thoại Tây Du - Yêu Người Một Vạn Năm (2017)]

[stt/Full 50 VS] [hd/2019]
Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/Full 40 VS+TM] [hd/Bản Quyền]
Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In the Chaos (2020)

[Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In the Chaos (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Nữ Thế Tử - The Heiress (2020)

[Nữ Thế Tử - The Heiress (2020)]

[stt/Full 46 TM] [hd/2019]
Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)

[Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)]

[stt/Full 26 VS+TM] [hd/2018]
Thiếu Niên Ca Hành - Quan Tài Vàng (2018)

[Thiếu Niên Ca Hành - Quan Tài Vàng (2018)]

[stt/14/24 VS] [hd/15-24 RAW]
Cuộc Sống Ở Lục Phiến Môn Của Ta - The Six Gates (2020)

[Cuộc Sống Ở Lục Phiến Môn Của Ta - The Six Gates (2020)]

[stt/Full 49 VS] [hd/26/49 TM]
Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)

[Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)]

[stt/95 Phút VS] [hd/2020]
Tướng Quân Nặc - Fall In Love With My King (2020)

[Tướng Quân Nặc - Fall In Love With My King (2020)]

[stt/Full 34 TM] [hd/2017]
Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties In The Closet (2020)

[Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties In The Closet (2020)]

[stt/74 Phút VS] [hd/2020]
Bảo Vệ Thần Môn - Door Guardians (2020)

[Bảo Vệ Thần Môn - Door Guardians (2020)]

[stt/Full 45 VS+TM] [hd/2020]
Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)

[Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)]

[stt/Full 24 VS+TM] [hd/2020]
Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)

[Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)]